Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence požární ochrany prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí v prevenci rizik,koordinátora BOZP na staveništi a osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně

- provádíme prohlídky v oblasti BOZP a PO z pohledu prevence rizik na pracovišti objednatele se zaměřením na dodržování zákonných ustanovení v oblasti právních a technických norem dle systému řízení BOZP a PO stanoveného poskytovatelem
- z provedených prohlídek vypracováváme zápisy s případnými zjištěními neshodami a to s návrhem opatření a termíny odstranění zjištěných neshod
- zpracovávání samostatných prací v oblasti BOZP a PO v souladu s obecně platnými právními předpisy v oblasti prevence rizik na základě dohody s objednatelem
- zastupování objednatele na jeho požádání na základě udělené speciální moci a jednání jeho jménem s SOD (OIP, KHS, PČR, HZS) ve věci prevence rizik v oblasti BOZP a PO a se zástupci zaměstnanců nebo VZO ve věci týkající se platné kolektivní smlouvy, resp. Při jejím vyjednávání a hodnocení
- na oznámení objednatele provádíme veškeré vyšetřování zdrojů, příčin pracovních úrazů, nemocí z povolání zaměstnanců objednatele a požárů a související úkony a zhotovování předepsané dokumentace
- ve spolupráci s objednavatelem zpracováváme systém školení a na jeho základě provádíme vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců a školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců od jejich jmenování do funkce
- provádíme školení a přezkoušení zaměstnanců ve vedoucích funkcích ve smyslu platných ustanovení Zákoníku práce
- provádíme posuzování a zpracování odborných posudků k předložené technické a technologické dokumentaci z oblasti BOZP a PO
- seznamujeme oprávněné osoby s novými poznatky a předpisy na úseku BOZP a PO (legislativa a poradenská činnost)
- vedeme registr právních předpisů ve stanoveném rozsahu
- provádíme rozbory činnosti pracovních úrazů v rozsahu dohodnutém
- podílíme se na přejímkách nových technologických zařízení, objektů a celků uváděných nově do provozu či po GO a rekonstrukcích
- aktualizujeme a zhotovujeme nové požadované dokumenty v oblasti BOZP a PO a v souladu s obecně platnými právními předpisy
- zpracováváme koncepce a cíle a systematické přístupy k řízení BOZP a PO a k rozvíjení systému managementu BOZP
- zpracováváme prevenci rizik při plnění úkolů více zaměstnavatelů (externích firem) na jednom pracovišti
- zpracováváme základní bezpečností instrukce a další akty řízení, jako podkladů pro realizace výchovy zaměstnanců a koordinace, příp. zpracování nižších podkladů
- provádíme odborné poradenství při odškodňování pracovních úrazů a jejich následného řešení
- navrhujeme a hodnotíme rizika pro poskytování OOPP a ON
- navrhujeme a zpracováváme podklady pro kategorizaci prací a pracovišť
- zpracováváme soubory náhradních opatření pro pracoviště, která jsou ovlivňována rizikovými faktory
- provádíme odborné přípravy preventivních požárních hlídek, požárních asistenčních hlídek, požárních preventistů dle zpracovaných tematických plánů
- zpracováváme dokumentace PO (dokumentaci o začlenění do kategorie činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení PO, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentaci zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, tematické plány a časové rozvrhy školení o PO, dokumentaci o provedení školení a odborné přípravě, požární knihu)
sourovádíme roční pravidelná školení BOZP a PO
- účast na certifikačních auditech společnosti
- vedeme dokumentaci o PO v požadavku platného právního předpisu
- určujeme preventivní opatření při požárně nebezpečných pracích
- provádíme klasifikaci objektů podle požárního nebezpečí a členění činností podle požárního nebezpečí
- provádíme osazení hasicími přístroji a jejich revize
- zajišťujeme přezkoušení,školení jeřábníků a vazačů
- provádíme interní audity QMS a BOZP – aplikace ČSN EN ISO 19011:2003 - , ČSN OHSAS 18001:2008 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu jakosti
- připravujeme na externí audity,příprava pro ISO© GalliGraphics 2010 - Gigaserver